Genel Bilgiler

Hukukun genel ilkeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan ve programların ilgili mevzuata uygun olması konusunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm birimlerine danışmanlık hizmeti vermeyi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin öğrencileri, idari ve akademik personeli ve diğer kişilerle ve kurumlarla anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari merciler ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde haklarını savunmayı kendisine görev edinen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, hukukun üstünlüğünü çalışmalarına esas alarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacındadır.17/06/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve Resmi Gazete’nin 21/11/1983 tarihli ve 18228 sayılı nüshasında yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ” başlıklı 35. maddesinde Üniversite Hukuk Müşavirliğinin görevi:

a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,
biçiminde belirtilmiştir.Ayrıca, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek de Hukuk Müşavirliği’nin görevleri arasındadır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görev ve sorumlulukları daha ayrıntılı biçimde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin öğrencileri, idari ve akademik personeli ile diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari merciler ile diğer özel ve kamu kurumları ve kuruluşları nezdinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin haklarını savunmak,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan ve programların ilgili mevzuata uygun olması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yerine getirilmesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi üst yönetimine yardımcı olmak üzere hukuki mütalaa (görüş bildirmek) vermek,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin davalı ve davacı olduğu adli ve idari davaları takip etmek,
  • Hukuk Müşavirliği ile ilgili Kurum içi ve Kurum dışı resmi yazışmaları yürütmek,
  • Hukuk Müşavirliği’ne gelen ve birimden giden evrakın kaydedilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
  • Hukuk Müşavirliği’nin faaliyetlerine ilişkin raporların hazırlanmasını ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üst Yönetimi’ne sunulmasını sağlamak,
  • Hukuk Müşavirliği’nde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel verilerin tutulmasını sağlamak,
  • Hukuk Müşavirliği ile ilgili kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin takip edilmesini, incelenmesini ve uygulanmasını sağlamak.